Job Seeker

Business Conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HODNATETA.CZ

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek HodnaTeta.cz je Ing. Zdeněk Demeter, datum narození 17. 9. 1979, IČ 87496267, se sídlem U Hřiště 191, 387 31, Radomyšl („Provozovatel“).

1.2. Informace pro Uživatele – spotřebitele:

1.2.1. V případě, že je Uživatel spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání) uplatní se na Smlouvu rovněž právní úprava ochrany spotřebitele.

1.2.2. V případě, že smluvní stranou Smlouvy je Uživatel – spotřebitel a mezi smluvními stranami vznikne spotřebitelský spor, který se smluvním stranám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel – spotřebitel oprávněn se v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Veškeré informace jsou k dispozici na www.coi.cz.

2. Definice pojmů

2.1  Autorský zákon  znamená zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.

2.2. Domácnost znamená Uživatel, který poptává pomoc v domácnosti.

2.3. Obchodní podmínky znamenají tyto obchodní podmínky internetových stránek HodnaTeta.cz a jsou nedílnou součástí Smlouvy

2.4. Práva k duševnímu vlastnictví veškerá práva k duševnímu vlastnictví, zejména autorská práva k audiovizuálnímu dílu, k dílu audiovizuálně užitému, k dílu slovesnému, hudebnímu, grafickému, soubornému a další autorská práva, práva výkonných umělců k uměleckým výkonům a další práva související s právem autorským, práva k ochranným známkám, práva k obchodním názvům a k obchodní firmě, práva k doménovým jménům, práva k důvěrným informacím, práva k obchodnímu tajemství, práva k průmyslovým vzorům a práva v oblasti nekalé soutěže, existující kdekoliv ve světě, ať již zaregistrovaná nebo nezaregistrovaná.l, který nabízí pomoc v domácnosti.

2.5. Smlouva znamená smlouva o užívání internetových stránek HodnaTeta.cz uzavřená elektronicky mezi Uživatelem a Provozovatelem registrací na internetových stránkách HodnaTeta.cz.

2.6. Teta je Uživatel, který nabízí pomoc v domácnosti.

2.7. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu.

2.8. Uživatel bez registrace je Uživatel (návštěvník) stránek HodnaTeta.cz, který není registrovaný způsobem dle čl. 8 těchto Obchodních podmínek a který neuzavřel s Provozovatelem Smlouvu. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na Uživatele bez registrace, pouze pokud tak výslovně stanoví.

3. Smlouva a Obchodní podmínky 

3.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání portálu.

3.2. Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

4. Internetové stránky HodnaTeta.cz

4.1. HodnaTeta.cz jsou inzertní internetové stránky („Portál“) umožňující Uživatelům nabízet či poptávat služby a stanovit podmínky, za kterých mají být služby poskytovány.

4.2. Provozovatel portálu zajišťuje jeho správu a údržbu. Provozovatel je oprávněn publikovat nabídky Uživatelů veřejnosti za účelem inzerce, včetně Uživatelem poskytnutých fotografií, údajů o Uživateli, které si sám zvolil ke zveřejnění a popisu poskytovaných služeb. Uživatel dává k takovému jejich užití souhlas na dobu platnosti Smlouvy. Za účelem propagace nabídek Uživatelů je Provozovatel oprávněn tyto nabídky i fotografie v nich obsažené poskytnout k zveřejnění na portálech třetích osob. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

5. Ochrana práv a oprávněných zájmů HodnaTeta.cz

5.1. Celý Portál a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek, obsah umístěný na internetových stránkách HodnaTeta.cz a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel. Jakékoliv užití těchto autorských děl či jejich částí, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu Provozovatele je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Provozovatel má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Provozovatele, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

5.2. Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním Portálu oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Portálu nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat Portály a jeho infrastrukturu. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do Portálu, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost Portálu.

6. Práva a povinnosti Uživatele 

6.1. Registrovat se jako Domácnost smí osoba, jež dosáhla 18 let. Registrovat se jako Teta smí osoba, jež dosáhla věku 15 let a má ukončenou školní docházku.

6.2. Portál smí být využíván Domácností k poptávce pomoci v domácnosti nebo Tetami k nabízení pomoci v domácnosti. Uživatel smí Portál využívat pouze v souladu s dobrými mravy, platným právním řádem, Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.

6.3. Uživateli je výslovně zakázáno:

6.3.1. Uvádět falešné, nesprávné, klamavé nebo zavádějící údaje o své nebo o jiné osobě nebo údaje o jiné osobě (včetně fotografií či audiovizuálních záznamů), ke kterým nemá výslovný souhlas s jejich uvedením na Portál; 

6.3.2. Rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat na Portálu nebo jinak sdělovat prostřednictvím Portálu veřejnosti obsah, jež by mohl mít za následek porušení Práva k duševnímu vlastnictví jiných osob nebo by porušoval soukromí jednotlivců nebo osobní práva (zejména nesmí vkládat fotografie, jichž není autorem nebo k jejichž zveřejnění nemá příslušný souhlas);jež by mohl mít za následek porušení Práva k duševnímu vlastnictví jiných osob nebo by porušoval soukromí jednotlivců nebo osobní práva (zejména nesmí vkládat fotografie, jichž není autorem nebo k jejichž zveřejnění nemá příslušný souhlas);

6.3.3. Vkládat nebo zveřejňovat informace a data, které mohou být v rozporu s dobrými mravy, vulgární, urážlivé, diskriminační, xenofobní, rasistické, sexistické či, dle názoru Provozovatele, jinak napadající nebo způsobilé přivodit jinému újmu;

6.3.4. Poškozovat dobré jméno Portálu;

6.3.5. Vyhledávat mezi Uživateli za jiným účelem než najít soukromou pomoc v domácnosti pro sebe nebo své blízké, případně pro své klienty, jedná-li se o zprostředkovatelskou agenturu, či jako potenciální zaměstnavatel; 

6.3.6. Využívat vzkazů pro Uživatele, odpovědí na inzerci nebo diskusí pro zasílání obchodního sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Přičemž za obchodní sdělení jsou považovány také pouhé odkazy, které vybízejí k návštěvě internetových stránek. Pro účely reklamy mohou Uživatelé nebo Uživatelé bez registrace využít placených reklamních kampaní.

6.3.7. Rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat na Portálu nebo jinak sdělovat prostřednictvím Portálu veřejnosti obsah, který má citlivou povahu;

6.3.8. Mít záznam v Rejstříku trestů.

6.4. Uživatel se zavazuje při zaměstnávání osob dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, v platném znění, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, aj. 

6.5. Uživatelé, kterým byla Provozovatelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace (ukončena Smlouva), se bez souhlasu Provozovatele nemohou na Portálu opětovně registrovat, přestože splňují obecné podmínky registrace dle těchto Obchodních podmínek.

7. Práva a povinnosti Provozovatele

7.1. V případě, že Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek, případně z právních předpisů vztahujících se k činnosti Uživatele na Portálu, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností a/nebo odstranit či upravit nabídku nebo poptávku Uživatele z Portálu a/nebo deaktivovat uživatelský účet. Provozovatel není povinen v takovém případě vrátit Uživateli poplatky zaplacené Uživatelem podle Smlouvy.

7.2. Provozovatel má právo okamžitě odstranit nabídku či poptávku z Portálu nebo deaktivovat uživatelský účet, jestliže by nabídka nebo poptávka mohla být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Portálu či Provozovatele.

7.3. Uživatel ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání Portálu nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

8. Registrace

8.1. Podmínkou nabízení služeb nebo poptávání služeb prostřednictvím Portálu je uzavření Smlouvy a bezplatná registrace Uživatele. 

8.2. Uživatel je povinen při registraci zadat své jméno, příjmení, pohlaví, emailovou adresu, heslo a prohlášení, že je starší 15 let a souhlasí s obchodními podmínkami Portálu.

8.3. Uživatel je povinen Portál informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v článku 8.2 a to bez zbytečného  odkladu po té, co k takové změně dojde. Uživatel však není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící; jméno, příjmení, pohlaví a emailovou adresu zadané během registrace nelze změnit. Pokud Uživatel svou povinnost nesplní, potom může být jeho účet deaktivován a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR.

8.4. Provozovatel je oprávněn vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele deaktivovat a v případě, že nebude vyhověno ani opakované výzvě, uživatelský účet zrušit (vypovědět Smlouvu).

9. Uživatelský účet

9.1. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je v souladu s článkem 8.3 těchto Obchodních podmínek změnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Portálu.

9.2. Zakazuje se jakákoli dispozice s uživatelským účtem jiného Uživatele.

9.3. Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nicméně nejsou oprávněni těchto účtů používat k porušování Smlouvy, resp. Obchodních podmínek.  

9.4. Uživatel rovněž nesmí zakládat nové uživatelské účty za účelem vyhýbání se placení poplatků, například za účelem oslovení více Uživatelů v případě, kdy zdarma je možnost oslovit pouze omezený počet.

10. Aktivace a deaktivace uživatelského účtu

10.1. Inzerát, tj. veřejná část uživatelského účtu se zobrazí ve vyhledávání až po úspěšné aktivaci uživatelského účtu.

10.2. Uživatel může kdykoliv svůj účet deaktivovat a zpětně aktivovat bez dodatečných poplatků. Deaktivací nedochází k odstranění z databáze.

10.3. K úspěšné aktivaci uživatelského účtu musí Domácnost uvést následující informace: datum narození, bydliště, státní občanství, převažující vzdělání, jazyky, kterými hovoří, text inzerátu. 

10.4. K úspěšné aktivaci uživatelského účtu musí Teta uvést následující informace: datum narození, bydliště, státní občanství, vzdělání, jazyky, kterými hovoří, fotografii, požadovanou hodinovou sazbu, něco o sobě, telefon, informace zda je Teta pracovník agentury.

11. Zpoplatněné služby

11.1. Portál nabízí Uživatelům další služby určené ke zviditelnění své nabídky nebo poptávky či ke zvýšení její důvěry. Za využití těchto služeb si Portál účtuje poplatky, a to ve výši a za podmínek uvedených v Ceníku poplatků.

12. Platební podmínky

12.1. Uživatelé jsou povinni hradit poplatky řádně a včas prostřednictvím platební karty nebo bezhotovostního převodu ve prospěch bankovního účtu Portálu, který Uživateli Portálu sdělí Provozovatel.

12.2. Portál vystaví každému Uživateli, kterému vznikla povinnost hradit poplatek, daňový doklad. 

13. Prémiové služby HodnaTeta.cz

13.1. Ověřeno HodnaTeta.cz

13.1.1. V zájmu zajistit Uživatelům co nejvyšší míru jistoty a důvěry dochází k ověřování registrovaných Uživatelů, kteří si objednali službu Ověřeno HodnaTeta.cz. Tato služba je zpoplatněna viz Ceník poplatků. Těmto Uživatelům je na základě jejich žádosti ověřena totožnost a bezúhonnost.

13.1.2. Totožnost je ověřena pomocí následujících údajů z kopie dokladu totožnosti (u občana České republiky z občanského průkazu):

13.1.2.1. Jména a příjmení;

13.1.2.2. Data narození;

13.1.2.3. Pohlaví;

13.1.2.4. Státního občanství;

13.1.3. Bezúhonnost je ověřena výpisem z Rejstříku trestů, a to poté, co Uživatel kopií výpisu z Rejstříku trestů Provozovateli prokáže, že v Rejstříku trestů nemá žádný záznam.

13.1.4. Ověření se děje tak, že Uživatel požádá o službu Ověřeno HodnaTeta.cz. Poté bude vyzván k zaplacení poplatku (viz Ceník poplatků). Po připsání částky ve výši odpovídající poplatku bude Uživatel vyzván k zaslání kopií následujících dokumentů prostřednictvím emailu na adresu overeni@hodnateta.cz:

13.1.4.1. Kopie dokladu totožnosti – u občana České republiky je požadován občanský průkaz (obě strany)

13.1.4.2. Kopie výpisu z Rejstříku trestů

13.1.5. Uživatel tímto dává Provozovateli souhlas pořídit kopii a po dobu platnosti služby Ověřeno HodnaTeta.cz uchovávat kopii výše uvedených dokladů Uživatele.

13.1.6. Uživatel je povinen zaslat Portálu ničím nepozměněné a skutečné kopie originálních dokumentů. Není oprávněn jakkoli do pravosti dokumentů zasahovat či měnit jejich obsah. Za pravost dokumentů Uživatel odpovídá dle platných právních předpisů ČR. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoli zásah do pravosti dokumentů může naplňovat znaky trestného činu ve smyslu trestního zákoníku.

13.1.7. Po ověření údajů Provozovatel provede označení uživatelského profilu odznakem „Ověřeno HodnaTeta.cz“.

13.1.8. Platnost ověření je 1 rok od označení uživatelského účtu odznakem „Ověřeno HodnaTeta.cz“.

13.1.9. Dojde-li ke změně údajů v dokladu totožnosti Uživatele, má Uživatel právo a současně povinnost zdarma požádat Provozovatele o změnu těchto údajů. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu ode dne, kdy ke změně došlo, zaslat kopii nového dokladu totožnosti Provozovateli.

13.2. Další prémiové služby

        13.2.1. Další prémiové služby se řídí podmínkami uvedenými na Portálu.

14. Systém referencí

14.1. Uživatelé jsou oprávněni použít funkci "Vlož referenci". Tato funkce jim umožňuje vyjádřit svůj názor k osobě jiného Uživatele. Tyto názory musí být relevantní a také odpovídat skutečnosti. Měly by ostatním Uživatelům přiblížit osobu, jež je hodnocena. Nemohou obsahovat žádné informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR a těmito Obchodními podmínkami. Osoba vyjadřující svůj názor je zodpovědná za jeho obsah. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat referenci Uživatelů, považuje-li je za nedostatečně relevantní či jiným způsobem nevhodné.

14.2. Reference se objeví v grafické podobě ve formě hvězdiček umístěných poblíž uživatelského jména. Reference vyjadřuje míru spokojenosti s hodnocenou osobou, a to počtem hvězdiček, kde nula hvězdiček znamená žádná spokojenost, a pět hvězdiček znamená velká spokojenost. Hvězdičky jsou doplněny slovním hodnocením.

14.3. Uživatelé nejsou oprávněni vkládat do referencí:

14.3.1. Vulgarismy, slova obecně považovaná za urážlivá, obscénní materiály, pornografii nebo obsah, který může vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin; 

14.3.2. Obsah, kterým by byla naplněna skutková podstata trestného činu nebo kterým by došlo k porušení autorských práv či průmyslovým právům (např. ochranná známka) nebo který by k takovému porušení nabádal či napomáhal;

14.3.3. Kontaktní informace na jinou osobu včetně jména, příjmení, adresy, telefonu nebo e-mailové adresy;

14.3.4. Adresy webových stránek nebo jiné obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

14.3.5. Obsah referencí je přístupný veřejnosti. Provozovatel je oprávněn odstranit či modifikovat referenci v případě, kdy:

   14.3.5.1. Reference porušuje pravidlo uvedené v právním řádu ČR nebo v těchto Obchodních podmínkách;

   14.3.5.2. Reference byla udělena omylem jiné osobě a tato skutečnost je zcela zjevná;

   14.3.5.3. Byl zvolen nesprávný typ reference, např. „nula hvězdiček“ namísto „pěti hvězdiček“ a tato skutečnost je zcela zjevná;

   14.3.5.4. Z důvodu technických problémů byla přidělena jedna reference vícekrát;

   14.3.5.5. Osoba, která přidělila referenci, se zaregistrovala jen s úmyslem dát Uživateli negativní referenci a poškodit jej;

   14.3.5.6. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu;

   14.3.5.7. V případě, kdy tak Provozovatel uzná za vhodné.

14.3.6. V ostatních případech Provozovatel do referencí nezasahuje.

14.3.7. Provozovatel umožňuje Uživatelům odstranění reference po odsouhlasení oběma dotčenými stranami. Reference může být odstraněna v případě, že jedna ze stran odešle žádost o odstranění reference na adresu podpora@hodnateta.cz s uvedením důvodů, proč má být reference odstraněna. Provozovatel zkontaktuje druhou stranu. Druhá  strana má možnost akceptovat návrh na odstranění reference v průběhu 45 dní od doby podání žádosti o její odstranění. 

14.3.8. Je zakázáno vyvíjet jakoukoliv činnost vedoucí ke zvyšování věrohodnosti Uživatele prostřednictvím podvodného navyšování počtu pozitivních referencí.

15. Ochrana osobních údajů

15.1. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („ZoOÚ“). Provozovatel je v postavení správce osobních údajů dle ZoOÚ.

15.2. Uživatel registrací v souladu s článkem 8 Obchodních podmínek učiněnou na Portálu souhlasí:

15.2.1. se zpracováním svých osobních údajů, a to za účelem (i) poskytování služeb dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, (ii) vedení evidence Uživatelů a (iii) vedení přehledu o platbách Uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu údajů poskytnutých Uživatelem Provozovateli při registraci, následně prostřednictvím uživatelského účtu či jiným způsobem (zejména dle článku 13.1.2 a 13.1.3 těchto Obchodních podmínek), a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení.

15.2.2. s předáním svých osobních údajů zadaných při registraci ostatním Uživatelům za účelem zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu s jiným Uživatelem, jenž se týká nabídky či poptávky Uživatele.

15.2.3. s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídek týkajících se služeb poskytovaných Provozovatelem (včetně automatického zasílání prostřednictvím elektronické pošty). Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení, a to způsobem uvedeným v těchto obchodních sděleních či nabídkách.

15.3. Uživatelé i Uživatelé bez registrace berou na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn, popř. povinen dle platné právní úpravy předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na Portálu dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou a/nebo nemajetkovou újmu třetí osobě. 

15.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu existence uživatelského účtu Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči Portálu, resp. Provozovateli.

15.5. Uživatel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů dává dobrovolně a může jej vzít kdykoliv zpět. V takovém případě budou údaje Uživatele využity pouze za účelem plnění Smlouvy, případně pro další účely, pro které se souhlas zákazníka nevyžaduje. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel má v tomto případě právo odstoupit od Smlouvy (registrace Uživatele bude Provozovatelem zrušena). 

15.6. Uživatel bere na vědomí, že má v souladu se ZoOU právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Provozovatelem. Uživatel je oprávněn, na základě žádosti zaslané Provozovateli na e-mailovou adresu info@hodnateta.cz, požadovat informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemcích osobních údajů. Provozovatel poskytne požadovanou informaci bez zbytečného odkladu, přičemž je oprávněn požadovat úhradu nákladů nezbytných za poskytnutí informace. Pokud Uživatel zjistí, že jsou uchovávané údaje nepravdivé nebo neúplné, má zejména právo a současně povinnost požadovat jejich opravu, doplnění či výmaz.

15.7. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s příslušnými právními předpisy.

15.8. Uživatel bere na vědomí, že zpracováním může Provozovatel pověřit třetí osobu, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu se ZoOU, přičemž tato skutečnost bude Uživateli sdělena.

15.9. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem 00048848.

16Vyloučení odpovědnosti Provozovatele

16.1. Uživateli nevzniká v souvislosti s užíváním Portálu nárok vůči Provozovateli ani jeho zaměstnancům, osobám spolupracujícím s Provozovatelem nebo osobám jinak se podílejícím na provozu Portálu (dále jen „Provozovatel a osoby spolupracující“) na úhradu skutečných škod ani jiné majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s protiprávním jednáním jiného Uživatele. 

16.2. Provozovatel a osoby spolupracující se nepodílí na obsahu vloženém Uživatelem nebo Uživatelem bez registrace, tj. na obsahu uživatelského účtu Uživatele, referencí, diskusních fór či skupin vyskytujících se v rámci Portálu a přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídají. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn deaktivovat uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení.

16.3. Provozovatel a osoby spolupracující prostřednictvím Portálu nabízí pouze výslovně uvedené vlastní služby (Ověřeno HodnaTeta.cz, VIP členství a reklamní služby), ale neúčastní se uzavírání smluv mezi Uživateli navzájem. Provozovatel a osoby spolupracující rovněž neprovádí kontrolu nabízených služeb a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli ani za jejich plnění neodpovídá. Stejně tak neodpovídá za porušení právních předpisů ze strany Uživatele v souvislosti se smlouvami či dohodami uzavřenými mezi Uživateli.

16.4. Odpovědnost za výběr smluvního partnera je výhradně na Uživateli. Uživatel bere na vědomí, že internetové stránky zosobňují rizika, která spočívají v povaze používaného média. Je si vědom toho, že identifikace Uživatelů na internetu je komplikovaná a Provozovatel přes bezpečnostní opatření nemůže zaručit, že některý Uživatel neuvedl či neuvádí Provozovateli nebo ostatním Uživatelům nepravdivé osobní údaje. Uživatel je proto povinen sám ověřit identitu svého smluvního partnera. Provozovatel Portálu neodpovídá za správnost identifikačních údajů Uživatelů, a to ani v případě, kdy je Uživatel označen stužkou Ověřeno HodnaTeta.cz. 

16.5. Při označení odznakem Ověřeno HodnaTeta.cz Provozovatel a osoby spolupracující pouze garantuje, že mu byly předloženy kopie dokladů uvedených v čl. 13.1.2 a 13.1.3 Obchodních podmínek, z nichž ověřil údaje v těchto článcích uvedené. Při ověření těchto údajů však Provozovatel není schopen garantovat pravost předložených listin ani údajů v nich uvedených.

17. Ukončení Smlouvy

17.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

17.2. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc od doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uživatel může výpověď doručit prostřednictvím e-mailu na adresu info@hodnateta.cz.

17.3. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že v případě, že se Uživatel dopustí:

17.3.1. prokazatelného podstatného porušení smluvní povinnosti; nebo

17.3.2. nepodstatného porušení smluvní povinnosti a ani na výzvu Provozovatele nesplní svou povinnost v dodatečné přiměřené lhůtě.

18. Závěrečná ustanovení

18.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel mu na jeho žádost poskytne potřebné informace ohledně Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.

18.2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit Obchodní podmínky. Změna těchto Obchodních podmínek bude Uživateli oznámena na jeho elektronickou adresu nebo zprávou doručenou na jeho uživatelský účet. Provozovatel je povinen také zveřejnit nové znění Obchodních podmínek na Portálu. Neakceptuje-li Uživatel změny Obchodních podmínek nebo jiné přílohy Smlouvy, má právo Smlouvu vypovědět. Pokračuje-li Uživatel ve využívání služeb poskytovaných Provozovatelem i po oznámení o změně Obchodních podmínek, aniž by Smlouvu vypověděl, platí, že tyto změny akceptoval.

18.3. Právní poměry dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek se řídí českým právem.

18.4. V případě, že by některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Smlouvy nebo Obchodních podmínek.

18.5. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1. 2. 2017. 

 

Obchodní podmínky vypracovala Mgr. Lucie Demeterová, advokátní kancelář http://www.demeterlegal.cz/